من بی تو زنده بودن خود را چه می کنم؟
 اصلاً بـدون روی تــو این جـا چه می کنم؟
 دنیــا نیــامـدم که جهان مال مـن شـود
 دنیـا نخواستم، بدون تو دنیا چه می کنم؟
 مـن مـانــده ام چـگـونه بدون تو زنده ام
 دور از تـوأم ، بدون تو ، تنها چه می کنم؟

 با خـود نگفته ای که رفیقم چه می کند ؟
 من در فـراق روی تـو آقـا ، چه می کنم؟
 بـی تـو اگـر تـمـام زمیـن را به من دهند
 دنیا که هیچ ، جنت اعلـی چـه می کنم؟

 از کـودکـی تـویـی ولـی و سرپرست من
 بی تو ، و گرنه روز و شبم را چه می کنم؟
 هر لحظه با منی و منم غـافــل از شـمـا
 غافل از این که با گل زهـرا چه می کنم؟


دریافت
مدت زمان: 4 دقیقه 57 ثانیه